Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: 

Trở thành hãng luật uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực: tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp và Sở hữu trí tuệ. 

Sứ mệnh: 

Tối đa hóa lợi ích của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và các chuẩn mực luật pháp. 

Các giá trị cốt lõi: 

Những giá trị sau được DGI tôn vinh, hun đúc và đòi hỏi mỗi thành viên của DGI coi như những nền tảng và định hướng cho mọi hoạt động của mình: 

   -Tận tâm

   -Tư duy và chuẩn mực toàn cầu

   -Sáng tạo

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title