Hỏi về thủ tục giảm vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư tư vấn thủ tục giảm vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào? Có điều kiện gì không?

Luật sư trả lời:

Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2005 thì thành viên có quyền chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo các quy định sau:

Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng phần vốn góp của họ trong Công ty với cùng điều kiện chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của Công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Căn cứ Điểm a, khoản 3 Điều 60 Luật DN 2005 thì theo Quyết định của Hội đồng thành viên, Công ty có thể giảm vốn Điều lệ bằng hình thức hòan trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn Điều lệ của Công ty nếu đã họat động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn phải đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác nhau khi đã hoàn trả cho thành viên. Như vậy, thành viên không thể tự rút toàn bộ vốn và đăng ký giảm vốn Điều lệ đồng thời rút tên khỏi Công ty. Thành viên chỉ được rút một phần vốn và chuyển nhượng còn lại cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title