Thời điểm được bắt đầu kinh doanh của Công ty?

Câu hỏi : Công ty tôi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập Công ty, xin luật sư cho hỏi thời điểm được bắt đầu kinh doanh của Công ty là khi nào?

Luật sư trả lời :

Về nguyên tắc, thời điểm Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, đối với những ngành, nghề kinh doanh mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định phải có điều kiện là giấy phép hoặc giấy có giá trị là giấy phép thì Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh.

Đối với những ngành, nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định đòi hỏi phải có điều kiện kinh doanh không phải là giấy phép thì Doanh nghiệp được quyền kinh doanh khi có đủ điều kiện và cam kết thực hiện các điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title