Tiêu chí đánh giá nhân viên

Mục đích:

 • Đánh giá CBNV thử việc để quyết định chấm dứt HĐLĐ thử việc hoặc ký HĐLĐ chính thức
 • Đánh giá CBNV khi hết thời hạn làm việc theo HĐLĐ có thời hạn để chấm dứt HĐLĐ hoặc ký tiếp HĐLĐ có thời hạn hoặc không thời hạn.
 • Quyết định tăng/giảm lương, phụ cấp
 • Xét thưởng
 • Xét miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm chức vụ phù hợp
 • Xét thuyên chuyển công tác

Ba tiêu chí cơ bản

 • Tư cách đạo đức, ý thức làm việc, ý thức tránh nhiệm
 • Năng lực làm việc qua thực tế công việc
 • Giao tiếp, ứng xử

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title