Công văn 2609/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 rà soát hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2609/BKHĐT-ĐTNN
V/v rà soát hoạt động XTĐT năm 2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm triển khai Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) có hiệu lực ngày 01 tháng 3 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát các hoạt động XTĐT của các Bộ ngành TW, địa phương năm 2014 và chuẩn bị cho việc xây dựng, triển khai Chương trình XTĐT cho các năm tiếp theo. Trong phạm vi quản lý của mình, đề nghị Quý Cơ quan thông báo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung: 

1. Tổng hợp các hoạt động XTĐT của Quý Cơ quan trong năm 2014 theo các tiêu chí quy định nêu tại Điều 3 Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT (Phụ lục thống kê xin gửi kèm theo); 

2. Đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư đang trong quá trình triển khai, đề nghị Quý Cơ quan rà soát lại các hoạt động này và đảm bảo đáp ứng các quy định của Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT. 

3. Đề xuất của Quý Cơ quan đối với việc phối hợp, triển khai các hoạt động XTĐT năm 2014. 

4. Đối với các Bộ thuộc Chính phủ, đề nghị thông báo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đơn vị đầu mối của Quý Bộ phụ trách công tác XTĐT. 

Mọi thông tin xin gửi về Phòng Xúc tiến đầu tư – Cục Đầu tư nước ngoài, điện thoại: 04.37343763/ Fax: 04.37343769/ email: vinhmpi@yahoo.com. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan và mong nhận được trả lời trước ngày 25/5/2014./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để b/c)
- Lưu VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title