Quyết định 1209/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

BỘ TƯ PHÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1209/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-BTP ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-BTP ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để ph/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Lưu: VT, KSTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vịchủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gianthực hiện

Sản phẩm dự kiến

Ghi chú

1

Chuẩn bị triển khai thử nghiệm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

Tháng 01-5/2014

 

Đã hoàn thành

a)

Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung, phương pháp thực hiện và yêu cầu đối với Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở các quy định mới liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 01-4/2014

Bản thuyết minh về nội dung, yêu cầu của Hệ thống

 

b)

Khảo sát nghiệp vụ, hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng Hệ thống

Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT được Ngân hàng Thế giới lựa chọn hỗ trợxây dựng Hệ thống)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin

Tháng 4-5/2014

- Hoàn thành khảo sát nghiệp vụ tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp; khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại một số Bộ, ngành, địa phương.

- Hoàn thành Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính (bản thử nghiệm).

 

2

Thử nghiệm Hệ thống tại Cục kiểm soát thủ tục hành chính và Tổ chức pháp chế của 02 Bộ, Sở Tư pháp 03 địa phương

Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp được lựa chọn

Tháng 5-6/2014

Triển khai thử nghiệm

 

3

Đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm; hoàn thiện phần mềm theo kếtquả triển khai thử nghiệm và yêu cầu nghiệp vụ

Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 6/2014

Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính được hoàn thiện

 

4

Xây dựng, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin

Tháng 5-6/2014

Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

5

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt việc triển khaiHệ thống đến Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Công nghệ thông tin

Tháng 6/2014

- Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống

- Công vănđề nghị Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp triển khai áp dụng Hệ thống.

 

6

Cài đặt Hệ thống tại Trung tâm dữ liệu điện tử, Bộ Tư pháp

Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT)

Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 6/2014

Hệ thốngđược cài đặt tại Trung tâm dữ liệu điện tử, Bộ Tư pháp.

 

7

Hướng dẫn triển khai Hệ thống tại các Bộ, ngành

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Công nghệ thông tin

Tháng 7/2014

Tập huấn và bàn giao tài khoản sử dụng cho Tổ chức Pháp chế 23 Bộ, ngành

 

8

Hướng dẫn triển khai Hệ thống tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Công nghệ thông tin

Tháng 8/2014

Tập huấn và bàn giao tài khoản sử dụng cho Sở Tư pháp 63 địa phương

 

9

Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho quản trị hệ thống; nghiệm thu, bàn giao Hệ thống cho Bộ Tư pháp

Ngân hàng Thế giới, Nhà thầu (Công ty Cổ phần công nghệ DTT)

Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 9-11/2014

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho quản trị hệ thống.

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao Hệ thống.

 

 

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title