Ban hành Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Chính phủ vừa ban hành nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

luat-dat-dai

Theo đó, nghị định 43/2014 quy định việc xác định các loại đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai như sau:

-Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lần chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

-Trường hợp sử dụng đất do lần, chiếm, chuyền mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn ao trong cùng thửa đất thì việc xác định loại đất được xác định theo quy định sau:

+Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó.

+ Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất theo bảng giá UBND tỉnh ban hành; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch thì căn cứ vào quy hoạch để xác định mục đích chính.

-Trường hợp đất có nhà chung cư xây dựng trước ngày 1/7/2014, có một phần diện tích sàn nhà được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính được xác định là đất ở.

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất
Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title