Kiểu dáng Công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp sau:

• Tư vấn và đại diện cho khách hàng để xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, bao gồm:

- Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp

- Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp

- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

• Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title