Li-xăng và Chuyển giao Công nghệ

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc:

  • Tư vấn và/hoặc đại diện đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.

 • Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Li-xăng và Chuyển giao Công nghệ

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title