Nhượng quyền kinh doanh

Luật sư và chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong việc đưa ra những tư vấn pháp lý về giao dịch nhượng quyền thương mại tại Việt nam. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

- Tư vấn về chính sách, những quy định pháp luật của Việt nam đối với giao dịch nhượng quyền thương mại tại Việt nam;

- Tư vấn phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch nhượng quyền;

- Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu phù hợp với quy mô ngành nghề, chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu nhượng quyền, quản lý và khai thác nhượng quyền

- Tư vấn, soạn thảo và đại diện đàm phán theo ủy quyền của khách hàng để đàm phán, ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.

- Thực hiện các thủ tục hành chính theo ủy quyền của khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ xin xác nhận đăng ký giao dịch nhượng quyền thương mại.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title