Sáng chế – Giải pháp hữu ích

DGI cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau:

• Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

• Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền

• Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title