Thu hồi công nợ

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn và xử lý nợ, bao gồm các công việc chính:

Phân tích các cơ sở pháp lý của quyền đòi nợ

Phân tích, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan đến khoản nợ.

Phân tích yếu tố hình sự trong việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ nếu có.

Phân tích khả năng thắng kiện nếu giải quyết bằng Tòa án hoặc trọng tài.

Phân tích khả năng thi hành án

Tư vấn các giải pháp phong tỏa, kê biên tài sản và các giải pháp khác để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của con nợ.

Tư vấn chi phí liên quan đến các giải pháp thu hồi nợ

Tư vấn giải pháp thu hồi nợ thiết thực, hiệu quả và chi phí thấp nhất.

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title