Tư vấn pháp luật về bất động sản và xây dựng

Một trong những dịch vụ pháp lý quan trọng mà DGI cung cấp là tư vấn pháp luật về bất động sản, xây dựng. Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về các thủ tục cấp phép, thủ tục xác lập và triển khai các giao dịch liên quan đến bất động sản và xây dựng, tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành đàm phán, soạn thảo hợp đồng liên quan đến bất động sản và xây dựng; Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng,… Các dịch của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục cấp phép và trong suốt quá trình vận hành các dự án bất động sản.

Tư vấn và thực hiện theo ủy quyền của khách hàng để thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Tư vấn pháp lý trong việc xác lập và triển khai các giao dịch liên quan đến bất động sản và xây dựng như : chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê tài sản gắn liền với đất, mua/bán/ tặng cho/thế chấp/cho thuê nhà, chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê văn phòng….

Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng tiến hành đàm phán, soạn thảo và rà soát các hợp đồng liên quan đến bất động sản và xây dựng như : chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê tài sản gắn liền với đất, mua/bán/ tặng cho/thế chấp/cho thuê nhà, chuyển nhượng/tặng cho/thế chấp/cho thuê văn phòng….

Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động đầu

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title